Устав на ОГОК

У С Т А В

НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ

ГЛАВА І – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ е сдружение с нестопанска цел и е юридическо лице съгласно българското законодателство със седалище: гр. Пловдив, ул.“Христо Г.Данов“ № 43.

Чл. 2. ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ, наричано за кратко ОГОК или клуба, се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза и е учредено за неопределено време.

Чл. 3. ОГОК осъществява своята дейност въз основа законите на Република България, Устава и правилниците си, Устава и правилниците на БНФК и FCI.

Чл. 4. ОГОК ще кандидатства за пълноправно членство в Българска Национална Федерация по Кинология, наричана за кратко БНФК, и ще съобразява дейността си с нейния Устав, правилници и други актове на органите й на управление.

ГЛАВА ІІ – ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КЛУБА

Чл. 5. Основни цели:

1. да обединява собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от породата Германско овчарско куче и техните любители;

2. да запази и разпространява кучетата от породата Германско овчарско куче в чист вид;

3. да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си пред широката общественост;

Чл. 6. Задачи за постигане на целите:

1. да води на отчет в общ регистър всички кучета от породата Германско овчарско куче в страната;

2. да прилага единствено и само метода на чистопородно развъждане;

3. да издирва и изучава данни, касаещи породата Германско овчарско куче, както и да ги предоставя на членовете си и на периодичните киноложки издания;

4. да организира за своите членове и поканени гости специализирани изложби и семинари и конференции, свързани с основните цели.

Чл. 7. Средства за постигане на целите:

1. идентификация чрез татуировка или микрочип на всички кучета с доказан произход от породата Германско овчарско куче, които са годни за развъдна дейност и създаване на база данни за кучета с имплантиран микрочип;

2. съдействане за издаване на родословие на кучетата от породата Германско овчарско куче съобразно Правилника и Регламента за селекция и развъждане на ОГОК и БНФК;

3. завеждане на племенните кучета в ПЛЕМЕННА КНИГА и създаване на фотоархив;

4. създаване и приемане на правилници и други вътрешни нормативни актове за дейността си, съобразени с тези на БНФК и FCI;

5. провеждане на окачествяване на кучилата, експертни оценки, прегледи на млади кучета и водене на документация за клубни мероприятия;

6. организиране и провеждане на клубни екстериорни изложби;

7. своевременно информиране на медиите за клубни прояви;

8. създаване и поддържане на Web-страница в Интернет;

9. създаване на e-mail връзка между членовете на ОГОК;

10. поддържане на контакти с клубове и развъдници от други държави за размяна на информация, свързана с дейността на ОГОК;

11. разпространяване на специализирана киноложка литература сред членовете, Стандарта и тълкувания на стандарта на породата Германско овчарско куче и други просветни материали, свързани с правилното отглеждане и развъждане на кучетата от породата Германско овчарско куче;

12. повишаване качеството на екстериора на кучета от породата Германско овчарско куче посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция, внос на ценни екземпляри или семенен материал от други държави и заплождане;

13. даване на компетентни консултации на членовете си и поемане на тяхната защита в случай на нужда;

14. признаване на развъдници за кучета от породата Германско овчарско куче, както и представянето им пред БНФК и FCI;

15. предлагане пред БНФК на кандидати за национални съдии на породата Германско овчарско куче.

ГЛАВА ІІІ – ЧЛЕНСТВО В КЛУБА

Чл. 8. В клуба могат да членуват физически и юридически лица.

Чл. 9. Всяко пълнолетно физическо лице, което признава Устава и правилниците на ОГОК, може да стане член на клуба, независимо от пол, гражданство, вероизповедание, етническа принадлежност и политически възгледи като подаде заявление по образец и бъде утвърдено за член от УС.

Чл. 10. Всяко юридическо лице, което признава Устава и правилниците на ОГОК, може да стане член на клуба като подаде заявление по образец и бъде утвърдено за член от УС.

Чл. 11. (1) Членството в клуба е доброволно. За придобиване статут на член в кандидатът подава писмено заявление-образец до Управителния съвет, който го разглежда и утвърждава членството му. До утвърждаване на членството му кандидата е кандидат член на ОГОК.

(2) Кандидатите юридически лица прилагат към писменото заявление-образец решение на управителния си орган за членство в клуба.

(3) Заявлението се приема на заседание на Управителния съвет. УС уведомява кандидата писмено за получаване на заявлението му. Кандидата се счита приет след подаване на заявление, че ще спазва нормативните документи на ОГОК, утвърждаването му от УС и заплащане на встъпителната вноска и членският си внос за текущата година. Всички тези предпоставки трябва да се налице за придобиване на пълноправно членство. Членският внос се заплаща до 31 Март за текущата година.

(4) След подаване на заявление за членство до приемането му кандидата се счита за кандидат член на ОГОК, заплаща следващият се членски внос и има всички права като пълноправен член с изключение на право на глас при вземане на решения от ОС на ОГОК. Той има право само на съвещателен глас.

Чл. 12. Членуването в клуба се прекратява при напускане, изключване, отпадане, смърт или поставяне по пълно запрещение, а също така и при прекратяване на клуба.

а/ напускането става с писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на клуба, подадено един месец предварително.

б/ решение за изключване от клуба се взема от Общото събрание. Изключването от клуба се налага в следните случаи:

1. нарушаване на Устава, правилниците и други разпоредби на клуба;

2. при неетично поведение и при констатирани действия срещу интересите на клуба и неговия престиж, както и към всеки отделен негов член.

в/ отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски.

г/ прекратяване на членството при прекратяване на клуба става в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание на клуба;

2. с решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

ГЛАВА ІV – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА

Чл. 13. Всяко физическо лице – член на клуба има следните права:

1. да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на клуба и членовете му;

2. на глас в Общото събрание и да бъде избиран в управлението на клуба;

3. безплатно да използва информация на клуба и да я изисква;

4. да прекъсне членството си.

Чл. 14. Всяко юридическо лице – член на клуба има следните права:

1. да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на клуба и членовете му;

2. право на един глас в ОС и да бъде избиран в управлението на клуба;

3. безплатно да използва клубна информация и да я изисква;

4. да прекъсне членството си.

Чл. 15. Всеки член – физическо или юридическо лице е задължен:

1. да спазва Устава, правилниците и другите разпоредби на клуба;

2. да заплаща редовно и в срок членския си внос;

3. да присъства и участва в клубните мероприятия;

4. своевременно да информира при промяна на адреса и телефона си.

Чл. 16. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъдат предоставени другиму посредством писмено упълномощаване от титуляра.

ГЛАВА V – УСТРОЙСТВО НА КЛУБА

Чл. 17. Ръководните органи на ОГОК са:

а/ общо събрание /ОС/ – състои се от всички членове на ОГОК;

б/ управителен съвет /УС/ – оперативен управителен орган на ОГОК.

Чл. 18. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на ОГОК и се свиква най-малко веднъж годишно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на клуба. Ако в последния случай УС не отправи писмена покана в месечен срок за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на клуба по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

Чл. 19. (1) В компетенциите на ОС влизат:

1. изменения и допълнения на Устава;

2. приема и контролира изпълнението на вътрешните актове;

3. избиране и освобождаване на членовете на УС;

4. изключване на членове;

5. вземане на решения относно откриване на регионални секции;

6. вземане на решение за участие в други организации;

7. вземане на решение за преобразуване и прекратяване на клуба;

8. приема основните насоки и програма за дейността на клуба;

9. приема бюджета на клуба;

10. взема решения относно дължимостта, размера и начините на плащане на встъпителния и годишен членски внос или на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на УС;

12. отменя решения на другите органи на клуба, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на клуба;

13. взема и други решения, предвидени в Устава;

14. взема решения относно откриване и закриване на комисии;

15. обявява почетни членове;

16. създава временни комисии при необходимост.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на клуба.

(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на клуба.

(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(5) Решенията на органите на ОГОК, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на клуба или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията от всеки член на клуба или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 20. За законно се счита ОС, на което присъстват 50% плюс един от членовете на клуба. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за легитимно независимо от броя на присъствалите членове.

Чл. 21. Извънредно ОС може да бъде свикано при необходимост от УС на клуба или по писмено искане на една десета от членовете му.

Чл. 22. (1) Редовно ОС се провежда след писмена покана до всеки член, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане и по чия инициатива то се свиква. Покана се публикува в 30 дневен срок на интернет страницата на клуба и се изпраща по електронна поща на членовете.

(2) Текстът на поканата се поставя в седалището на клуба и БНФК най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 23. (1) Всеки един от членовете на клуба има право на един глас.

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

(3) Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 24. Решенията на ОС се взимат с мнозинство на гласовете, но за изменение и допълване на Устава, за преобразуване или прекратяване на клуба е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете, представени на заседанието на ОС.

Чл. 25. Член на ОС няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/, роднини по права линия без ограничения, както и за роднините му по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 26. ОС осъществява контрол върху цялостната дейност на ОГОК и финансовото му състояние.

Чл. 27. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/ – състои се от пет до седем члена, които се избират от ОС за срок до пет години.

Чл. 28. УС се състои от председател, отговорник по развъдната дейност (селекционер), отговорник по спортната дейност, секретар-касиер и членове.

Чл. 29. УС осъществява оперативно-изпълнителски и координационни функции и ръководи дейността на клуба за периода между общите събрания:

1. представлява клуба и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на ОС;

3. разпорежда се с имуществото на клуба при спазване изискванията на Устава;

4. регистрира нови членове на клуба;

5. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

6. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на клуба;

7. определя реда и организира извършването дейността на клуба, като носи отговорност за това;

8. определя адреса на клуба;

9. взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

10. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

11. изготвя правилници за работата на клуба;

12. отговаря писмено в 14-дневен срок на всички постъпили по надлежния ред в клуба документи.

13. В изключителни случаи и спешна необходимост, взема решения свързани с кандидатстване за членство или прекратяване на членството на сдружението в други нестопански организации.

Чл. 30. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседанието на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседанието на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(2) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията, за които е предвидено особено мнозинство в Устава, така както е предвидено в съответните текстове на Устава.

(5) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл. 31. УС съхранява следните документи:

1. протоколи от провежданите събрания на ОС;

2. протоколна книга за заседанията на УС;

3. счетоводна документация;

4. Племенна книга, развъдни документи, документация от клубните мероприятия, фотоархив.

Чл. 32. УС отчита дейността си пред ОС.

Чл. 33. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ представлява ОГОК пред всички национални, чуждестранни и международни държавни органи и обществени организации, заверява документите, издадени от клуба, ръководи дейността на клуба и се разпорежда с паричните средства по решение на УС, ежегодно внася план за дейността на клуба през предстоящата година и отчет за дейността през изтеклата година пред Общото събрание.

Чл. 34.(1). СЕКРЕТАР-КАСИЕРА събира членския внос, отчита приходите всеки месец пред УС и един път годишно пред ОС.

(2).Подготвя съобщения, покани за мероприятията на клуба и съхранява всички документи, касаещи дейността на клуба, води развъдните документи и Племенната книга, съхранява оценъчни листи, координира процеса по татуиране или чипиране, завежда базата данни за кучета с имплантирани микрочипове, подготвя документите, идготвя родословията и предлага за заверка в БНФК родословията, предлага за регистриране развъдници пред БНФК, както и всякакви други дейности възложени му от ОС или УС.

Чл. 35. ОС избира и СЕЛЕКЦИОНЕР. СЕЛЕКЦИОНЕРЪТ е отговорник по развъдната дейност и е най-малко с ранг клубен съдия. В работата си се ръководи от Правилника за селекция и развъждане на ОГОК, представлява ОГОК пред БНФК на събранията на Развъдната комисия или упълномощава за това друг член на клуба, извършва огледи, окачествяване и приемана на кучила.

ГЛАВА VІ – ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

Чл. 36. Имуществото на ОГОК се състои от парични средства, които се набират от:

1. членски внос;

2. вноски за участие в клубни изложби и експертни оценки;

3. издаване на родословия и други клубни документи;

4. регистрация на развъдници;

5. дарения;

6. спонсорство;

7. вноски за презентации в официалния Интернет-сайт на клуба;

8. наследство.

Чл. 37. Набраните парични средства могат да се използват само за целите и задачите на клуба. Всичките направени разходи се документират от УС и се контролират от ОС на ОГОК.

ГЛАВА VІІ – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38. (1) ОГОК се прекратява:

1. с решение на върховния си орган;

2. с решение на окръжния съд по седалището, когато не е учредено по законния ред, извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред и добрите нрави,

3. е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 39. (1) При прекратяване на ОГОК се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС.

(3) Относно несъстоятелността и неплатежоспособността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 40. Имущество след ликвидация:

(1) Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от УС на ОГОК.

(2) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя и продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор или негови близки.

(3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 и 2, отговарят за задълженията на клуба след прекратяване до размера на придобитото.

Чл. 41. Заличаване на ОГОК: след разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването.

ГЛАВА VІІІ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. ОГОК има БУЛСТАТ, печат и емблема. ОС на клуба взема решение какви елементи да фигурират в емблемата на клуба. В нея задължително фигурира наименованието на клуба. По решение на ОС за нуждите на клуба може да бъде разкрита банкова сметка.

Чл. 43. Всички ръководни длъжности в клуба работят на доброволни начала. Изключение може да се допусне само с решение на ОС на ОГОК.

Чл. 44. Настоящия Устав се прие на проведено учредително ОС на ОГОК, състояло се на 21.09.2019 година. Устава е допълнен на ОС проведено на 17.01.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: Георги Апостолов