Правилник за съдиите в ОГОК

Правилник за съдиите в ОГОК

1. ОГОК има следните видове съдии:

 • Съдия по развъждане
 • Съдия по изпитания
 • Кьормайстори (експерти по определяне племенната пригодност на кучетата)

2.Основни положения за придобиване на звание съдия :

 • Всеки кандидат-съдия подава молба до УС
 • Всички съдии с картотекират според направленията им, дейността им се контролира от УС на ОГОК.

3.Условия за придобиване на звание съдия:

 • Кандидат-съдиите трябва да са навършили минимум 25 години при подаване на молбата.
 • Трябва да са редовни членове на ОГОК минимум от 3 години.
 • Трябва да се ползват с добро име в организацията.
 • Трябва да са стажували на минимум 12 мероприятия в срок от 3 години след подаване на молбата.
 • Кандидат- съдиите по развъждане трябва да имат произведени минимум 5 кучила в ОГОК и да имат едно обучено куче покрило изпит IGP 1.
 • Кандидат- съдиите по обучение трябва да имат произведени минимум две кучила в ОГОК и да имат едно обучено куче покрило изпит с оценка „МНОГО ДОБЪР“ IGP 1.
 • Кандидат-съдиите преминават предварителен изпит по познаването на :
 • стандарта на породата
 • правилниците за съдии
 • селекция
 • изпитания
 • изложби
 • Изпита се полага преди началото на стажуването пред Съдийската комисия.
 • Провеждането на същинския изпит се извършва в края на третата година от стажуването им.
 • Разрешителното за съдийски права се подписва от Председателя на УС на основа изпитния протокол, предоставен от Съдийската комисия и влиза в сила от деня на подписването.
 • За съдия по развъждане или изпитания може да бъде приет, безусловно, всеки редовен член на ОГОК, ако той е защитил съответното звание пред Съдийска комисия в друга държава,чиято организация за ОГОК е член на FCI.

4.Дейност в качество на съдия:

 • Всеки съдия работи на обществени начала – длъжността му не е щатна.
 • Организаторите на изложбата се задължават да поемат всички разходи на съдията.
 • Съдията е длъжен строго да спазва съответните правилници и наредби.
 • Съдията е длъжен да се отнася колегиално и да се държи безупречно както в рамките на ОГОК, така и извън него.
 • Съдията е длъжен да спазва сроковете и поетите ангажименти за съдийство. В случай на уважителни причини е длъжен да уведоми своевременно организаторите. Да направи писмен отчет за отсъдените/изпитани кучета, който се предава в канцеларията.

5. Прекратяване дейността в качеството на съдия:

 • В случай на смърт.
 • При доброволно отказване.
 • При изключване от ОГОК или при лишаване от съдийски права от УС на ОГОК.
 • Ако в продължение на три години, нито веднъж не е работил в качеството си на съдия.

6. Кьормайстор:

 • Кьормайсторът е съдия, определящ развъдната пригодност на кучетата.
 • Кьормайстора трябва да отговаря на всички изисквания за съдия.
 • Кьормайсторите се предлагат от Съдийски комисии и се утвърждават от УС на ОГОК.
 • Други Кьормайстори могат да бъдат определени от УС на ОГОК, като в продължение на три години са работили като съдии по развъждане и не са им налагани наказания.
 • Удостоверението за Кьормайстор се подписва от Председателя на УС на ОГОК и влиза в сила от датата на подписване.