Правилник за развъждане на ОГОК

Правилник за развъждане на Германски Овчарски Кучета

Издание 2019 година

Приет на ОС на ОГОК през 2020 година

Съдържание:

I. Общи положения

II. Развъдчик

 1. Право на развъждане

 2. Отдаване под наем с цел разплод

 3. Имена на кучетата и защита на тези имена

III. Консултации по развъждане и контрол над развъждането

 1. Отговорници за развъждане на местните групи (на организацията)

 2. Гарантиране за идентичността и произхода

 3. Проверка на идентичността с последващо рентген- изследване

IV. Развъдна стойност и предпоставки за развъждане

 1. Допуснати за развъждане кучета

 2. Годни за развъждане кучета

 3. Не допуснати за развъждане кучета

 4. Развъдна процедура

 5. Минимална възраст на животните за разплод

 6. Честота на използване за разплод

 7. Акт за покриване

 8. Сила на кучилото

 9. Отглеждане на други женски животни (кърмачки)

 10. Регистриране на кучилото

 11. Родословно свидетелство

V. Процедура при дисплазия на тазобедрена става ( HD ) и лакътна става ( ED )

 1. Общи положения

 2. Мерки в рамките на обединението

 3. Процедура за изследване

 4. Други предписания и правила във връзка с развъждането

VI. Съоръжения за запазване и стимулиране на развъждането

 1. Родословна книга

 2. Книга за подбор на породистите разплодници

 3. Картотека за показаните качества

 4. Картотека за изложбите

 5. Картотека на кучета със забрана за последващ разплод

 6. Регистър на употребяваните кучета

I. Общи положения

Правилникът за развъждане на ОГОК служи да насърчава планомерно развъждане на породата „Германско Овчарско куче“ и регламентира цялата сфера на дейността по развъждането.

Правилникът е неразделна част от Устава и е задължителен за всички членове на Обединението. При нужда могат да бъдат гласувани развъдни планове като приложения към Правилника за развъждане.

II. Развъдчик

 1. Право на развъждане:

За собствениците и притежателите на Германски овчарски кучета, които искат да се възползват от родословната книга на ОГОК, членството е предпоставка.

Развъдчик на дадено кучило е собственикът или наемателят на кучката- майка към момента на оплождането. Прехвърляне на правото за развъждане е възможно и при продажба на оплодена кучка. В този случай пред Службата за Водене на Родословна книга, трябва да се представят следните документи:

 • удостоверение за смяната на собствеността чрез предоставяне на родословие
 • удостоверение за покриване
 • заявление за прехвърляне на правото за развъждане (формуляр)
 • В рамките на една календарна година даден развъдник, може да развъжда максимум 10 кучила на името на своя развъдник. Определящ е деня на окучването (при пресмятане)

2. Отдаване под наем с цел разплод

Наемането (респективно отдаването под наем) на кучка с цел разплод е възможно, но трябва да бъде разрешено от ОГОК. Ако бъдат изпълнени долу изброените предпоставки, наемателят, се счита за развъдчик на съответното кучило.

На службата за Водене на Родословната книга, трябва да се представят следните документи:

 • Договор за наем(по образец / формуляр)
 • заявление за прехвърляне на правото за развъждане (формуляр)
 • удостоверение за покриване

3. Имена на развъдници и защита на тези имена

Име на развъдник може да бъде запазвано само за пълнолетни лица.

Името на развъдника трябва да бъде заявено пред ОГОК и се защитава от обединението. Името отпада със смъртта на развъдчика, до колкото наследник не е заявил прехвърляне на името в своя ползва, респективно 30 години след последното вписване.

Не важи, ако има договор за продажба.

Ако повече лица имат право на собственост спрямо една кучка, то за този развъдник титуляр се счита онзи, който е регистриран в Службата за водене на Родословна книга, като имащ правото да полага официален подпис.

Ако собственик нямащ право да полага официален подпис, желае да развъжда, то същия се нуждае от декларация за съгласие, дадена от имащия право да полага официален подпис съсобственик.

III. Консултации по развъждане и контрол над развъждането

 1. Отговорници за развъждане на местните групи (на организацията)

За наблюдението и контрола на развъдна дейност в местните подразделения на ОГОК, отговорност носят, отговорниците за развъждане на местните групи.

 • Компетенции на отговорниците за развъждане на местните групи:
 • Компетенция според местоживеене на развъдчика
 • Компетенция според принадлежността на развъдника към някоя местна група
 • Задължения на отговорниците за развъждане на местните групи:

Отговорника за развъждане на МГ е задължен в рамките на своята местна група да просвещава и да консултира членове и по въпросите на разплод, развъдна дейност и свързаните с това развъдни мероприятия. От това произтича и задължението на отговорника за развъждане, редовно да взима участие в опреснителни курсове за отговорници за развъждане в ОГОК, провеждани с цел актуализация на знанията.

Отговорника за развъждане на МГ отговаря най-вече за наблюдението и формалното приемане на кучилата в подчинения му район.

Кучило, родено е неговия район на компетентност, трябва да бъде посетено и погледнато за пръв път от отговорника за развъждане между 45-60 ден, от както кучката е родила малките.

 • Проверка на номерата на чиповете:

Всяка местна група, разполага с четец, който стои в отговорника по развъждане на МГ. За тези огледи на отговорника за развъждане, трябва да бъде дадена възможност от страна на развъдчика, те следва да се простират също и върху отношенията на държане (ако е притежател), не собственик.

Отговорниците за развъждане трябва да контролират развъждането на Германски овчарски кучета по смисъла на „Правилника за Развъждане“. Те трябва да съобщават на компетентният отговорник за развъждане на ОГОК за всички нарушения на Правилника, включително и „диво“ развъждане.

Ако по-късно номерът на чипа не се чете, това трябва да бъде съобщено на Службата за водене на Родословна книга.

2. Гарантиране за идентичността и произхода

 • Генотипна база данни:

За гарантиране идентичността и за проверка на произхода на кучетата, Обединението ще създаде генотипна база данни на базата на молекулно – генетично изследване на произход.

 • Процедиране :

На доброволни начала, собствениците предоставят кръвни проби от своето куче за целите на изследването. Процедурата протича по следния начин:

Ветеринарния лекар по договор взема кръвната проба. Той гарантира пред Обединението, идентичността на подлежащото за изследване куче, като лично проверява номера на чипа на кучето, плюс кръвната проба. След което, същия я изпраща на договорения институт.

 • Оценката , изготвянето на ДНК – формулата и изследването на произхода се извършват от института
 • Службата за родословна книга изисква родословията от собственика
 • След пристигане на заключението върху родословното свидетелство се поставя щемпел
 • Ако са налице ДНК – формулите на бащата и/или майката, то преходът може да бъде проверен. В този случай се поставят един, респективно два щемпела. С това се счита за доказан верния произход по отношение на единия или двамата родители.

3. Проверка на идентичността с последващо рентген- изследване

Преди осъществяване на новия акт на покриване, всяко мъжко животно се преглежда по отношение на проведеното / HD / изследване. Трябва да се направи втора снимка от университетска клиника.

Ако първата рентгенова снимка е направена от университетска клиника, за втората трябва да се избере друга клиника.

Готовата снимка се проверява от вещото лице на Обединението по / HD / – изключително за това дали е идентична с първата снимка.

Упояване ( даване на успокоителни ) на кучето при втората снимка е задължително предписание. Относно използваемостта на втората снимка в аспекта на изискваната проверка, думата има вещото лице.

Не важи за кучета с SV печат.

IV. Развъдна стойност и предпоставки за развъждане

1. Допуснати за развъждане кучета:

Допуснати за развъждане са всички кучета, вписани в родословната книга на ОГОК, които към деня на оплождането притежават обозначение за проведено обучение според правилника за обучение и допълнително към това на разплодното с оценка

МНОГО ДОБЪР за женска и ОТЛИЧЕН за мъжки.

2.Годни за развъждане кучета

Годни за развъждане кучета са онези, които са били допуснати за разплод в ОГОК и признати от държави членове на FCI.

4. Не допуснати за развъждане кучета

 • Кучета от регистъра на употребяваните кучета
 • Кучета с долу изброените недостатъци:
 • Слаби по природа, хапещи и със слаба психика
 • Кучета с установена тежка форма на тазобедрена дисплазия
 • Монорхиди и крипторхиди
 • Кучета със загрозяващи дефекти по ушите, респективно опашката
 • Кучета с малкоформации
 • Кучета със значителни недостатъци в пигментацията, също и синеоки
 • Кучета с дефекти по челюстта
 • Повече от 2мм предна захапка
 • Обратна захапка
 • Кучета с по – големи респективно по – малки размери с отклонение повече от 1 см; за мъжки – 66 см, за женски – 61 см
 • Кучки, които са раждали 3 пъти с цезарово сечение
 • Оперативни намеси по кучето с цел корекция или постигане (подобряване) на вече съществуваща разплодна оценка (например: уши, опашка, зъби, тестиси) водят до забрана за разплод и носят наказателна отговорност на собственика/ниците.
 • Наследниците на изброените в точка 4 кучета, не могат да бъдат приети и вписани в родословната книга на ОГОК. Решението за това се съобщава на собственика. По възражение на първа инстанция се взема решение от водителят на родословната книга, а на втора от УС на ОГОК.

5. Развъдна процедура

Под развъдна процедура разчитаме:

 • Отглеждане на чиста порода – Съешаване на животни от една и съща порода. Води до експлоатиране на наследствените стойности от само себе си, чрез развъждане по семейна или роднинска линия. Също важи и за вътре родовото развъждане.
 • Вътре родово развъждане – базирано е на тясно кръвно родство, при което един предшественик е представен поне по веднъж от страна на бащата и на майката.
 • Вътре родово развъждане между братя и сестри винаги се счита за развъждане по роднинска линия, при което понятието родство се ограничава до първите пет родови линии (размножаването по роднинска линия)

Различаваме :

 • Най- тясно вътре родово развъждане (Кръвосмешение) е съешаване между родители и деца, прародители и внуци или между братя и сестри; т.е. между роднини от 1ва и 2ра степен по права или по съребрена линия. Вътрешно размножаване, по близки от 2-3 или 3-2, също и при братя и сестри не се разрешава.
 • Тясно вътре родово размножаване е съешаване между роднини от 3 та и 4 та степен;
 • Далечно вътре родово размножение е съешаване между роднини от 4та и 5та степен.
 • Междинно размножаване е еднократното въвеждане на чужда кръв в укрепена чрез вътре редово размножаване кръвна линия;
 • Чуждо“ размножаване е съешаване на животни от една и съща порода, които нямат родствена връзка помежду си.
 • Тъй като почти всички елитно развъдени породи са произлезли от малка разплодна база, достатъчно е да се практикува далечното размножаване. В него се търси кръвна връзка с предци, които са били добри наследодатели. Животни, произлезли от тясно вътре родово размножаване трябва постоянно да бъдат опреснявани с влизане на кръв от не близки родственици, за да могат да бъдат избегнати неприятни явления в наследствените заложби.

6. Минимална възраст на животните за разплод

Мъжките животни трябва да са навършили две години към момента на използването им за разплод.

Кучките трябва да са навършили 20 месеца към момента на първото им използване за развъдни цели.

Непредвидени актове на покриване, състояли се преди навършване на минималната възраст, трябва незабавно да бъдат докладвани на компетентния отговорник на МГ, на отговорника за развъждане на ФГ и на службата за водене на родословната книга. Дали да бъдат вписани кучилата от тези връзки, това решава отговорника за родословната книга в сътрудничество с отговорника за развъждане, УС на Обединението.

7. Честота на използване за разплод

Мъжки животни:

Мъжките, отговарящи на предпоставките на Правилника за Развъждане, могат да извършат до 60 съвкупления за местни кучки и до 30 съвкупления за чуждестранни кучки за 1 година; като броят им следва да се разпредели равномерно по 50% за първото и 50% за второто полугодие и по възможност, равномерно в рамките на отделните месеци в двете полугодия. Прехвърляне на бройката от местни към чуждестранни кучки и обратното не е допустима.

Чести актове за покриване в разстояние за кратко време един след друг- трябва да се избягват заради сигурността за оплождането.

Актовете за покриване от едно мъжко животно с една и съща кучка в продължение на 28 дни се броят за един акт на покриване.

 • Ако мъжкото животно става на две години през въпросната календарна година, допустим е само пропорционалният брой на съвкупленията, изчислен от момента на навършването на възраст 2 години. Това важи за актове на покриване с местни, така и за катове за покриване с чужди кучки.
 • За контрол и налагане на наказанията отговаря Управителният съвет на Обединението, срещу решението може да бъде възразявано.
 • Ако за даден мъжки бъде установено, че има само частичка или няма оплодителна способност, той може да бъде отзован от участие в разплод и да му се впише забрана за следващо оплождане. На кучки, останали празни в следствие на недостатъчна разплодна способност на мъжкия, собствениците имат право да изискат пълно възстановяване на таксата за покриване.
 • На собствениците на мъжки кучета се забранява да издават празни удостоверения за покриване. За кучки и мъжки кучета, собственост на повече от едно лице, пред службата за водене на родословна книга трябва да бъде посочено едно лице, упълномощено да представя и полага официален подпис, чрез представяне на писмена спогодба.
 • Едно кучило с двама различнии бащи не може да бъде вписано в родословната книга на Обединението. В тези случай се предприема вписване в книгата за произход, при наличието на служебно потвърждение на произхода- от страна на Службата за Водене на Родословната книга.

Кучки:

Здрави кучки, могат да бъдат използвани в течение на 12 месеца, 2 пъти последователно за разплод.

8. Акт за покриване:

Развъдникът има свободен избор на мъжко животно за покриване, по същия начин това важи и за избора на притежателя на мъжки при избора за кучка.

Правилно извършения акт на покриване бива потвърден от собственика на мъжко куче с полагане на подпис върху удостоверение за покриване. Същевременно Службата за водене на родословната книга, трябва да се уведоми в срок от 14 дни.

След извършен акт за покриване работата на мъжкаря се счита за свършена, а с това и предпоставката за договореното заплащане.

При неоплождане на кучката трябва да се осигури безплатен акт на покриване. Заплождането / Незаплождането на кучката трябва да бъде незабавно съобщено на собственика на мъжкото куче.

Ако мъжкарят вече не е на разположение (например: Продажба или смърт), на собственика на кучката се възстановява половината от таксата за покриване.

Собствениците на мъжките кучета за покриване са длъжни да изплатят обратно цялата премия за покриване при останала празна кучка,ако по тяхна вина мъжкият е трябвало изцяло или частично да бъде спрян от оплождането.

Собственикът на кучката трябва да информира компетентния отговорник за развъждането относно акта на покриване и кучилото.

9. Сила на кучилото

На една кучка не бива да бъдат оставяни за собствено отглеждане повече от 8 малки на едно кучило. Оставащите в повече малки да бъдат отгледани от друга женска – кърмачка. За тази цел Обединението поддържа служби за посредничество при отдаване на кърмачки във всяка областна група.

Ако при кучката-майка бъдат оставени повече от 8 броя малки, то тя може да бъде отново покрита след изтичане на срок от 6 месеца, считано от деня на раждането.

10.Отглеждане на други женски животни (кърмачки)

Използваното женско животно (кърмачка), трябва да има височина на холката минимум 50 см. Да е яко и здраво и да е добро по природа.

На една кърмачка могат да бъдат давани за кърмене малки на друга кучка (дойка) и то най-малко шест, включително малките, които сама тя е окучила.

Ако кърмачката не отглежда свое кучило, могат да ѝ бъдат дадени малки от две различни кучила, ако малките са обозначени по начин, който да изключва объркването им едни с други. Отговорника по развъждане трябва да контролира отглеждането от женските и да потвърди сигурното обозначение. Малките се слагат за кърмене от дойка най-късно на 10 тия ден от живота им. Отглеждането от кърмачка трябва да бъде потвърдено от компетентния отговорник за развъждане в документа за регистриране на кучилото, или чрез удостоверение за отглеждане от кърмачка (формуляр).

Отгледаните от кърмачката кученца, трябва да се обозначат с „А“ в документа си за татуиране.

Заплождане на кучка изключително с цел подготвянето ѝ да бъде кърмачка не е разрешено. Използването на привидно оплодени кучки не е разрешено.

Когато една кучка умре след раждането, може да бъде разрешено отглеждането от кърмачка преди 10-ия ден на малките, ако отговорника за развъждане на групата или службата за Водене на Родословната Книга дадат разрешение за това.

При избора на малките, най-късно на 10 -ия ден след окучването, на майката да се оставят не повече от осем малки, останалите да бъдат дадени за отглеждане при кърмачка, при спазване на гореказаното потвърждение.

Малки с малоформации и такива, които не изглеждат жизнеспособни в по-далечна перспектива или изостават спрямо братята и сестрите си от кучилото, трябва да бъдат умъртвени, независимо от силата на кучилото: най-късно на 11- ия ден, безболезнено и само в присъствието на лекар или квалифицирано лице, изключително и само под упойка. В извънредни случаи да се включи главната служба.

Всеки друг начин, отклоняващ се от естествения ход на нещата (отглеждане) е непозволен.

Горните пръсти (вълчи нокти) следва да бъдат надлежно отстранени през първата седмица от живота на малките.

Малките не трябва да се предават (за отглеждане от кърмачка) преди да бъдат татуирани. Татуирането става само доколкото са здрави и ако в ограденото пространство (кучкарник) не върлуват заразни болести.

Малките могат да бъдат татуирани само на място при стопанина си. Ако са предадени за отглеждане от кърмачка, трябва да бъдат върнати обратно в кучилото с цел татуиране.

Връщането обратно от кърмачка при кучката-майка може да се извърши едва след като малките навършат шест седмици. Ако малките не бъдат татуирани непосредствено след връщането им при майката, Развъдчикът трябва да провери идентичността на малките при кърмачката и останалите, при майката.

11.Регистриране на кучилото

Непосредствено след окучването, Развъдчикът уведомява отговорника за развъждане за това.

Заявлението,заедно с изброените необходими документи, трябва да бъде подадено от развъдника в срок от 2 месеца на Главната служба на Обединението- без пропуски.

Към заявлението за изготвяне на родословно свидетелство трябва да се приложат следните документи:

 • Родословно свидетелство на кучката (ако е имало смяна на собствеността)
 • Удостоверение за покриване
 • Документ за регистрация на кучилото
 • евентуално удостоверение за отглеждане от кърмачка

12.Родословно свидетелство

Родословните свидетелства са доказателства за произхода. Службата за Водене на родословната книга към ОГОК потвърждава идентичността чрез вписване в родословната книга.

ОГОК – родословните свидетелства са удостоверения за истинност, които се признават от БНФК и FCI.

Родословните свидетелства остават собственост на ОГОК. Право на притежание спрямо родословното свидетелство може да се държи и от наемателя на кучката за разплодни цели – по време на действие на договора за наем. Това важи и за притежателя на мъжкото куче, които биват предавани в развъдници.

Развъдчика е длъжен след като получи родословното свидетелство да го провери дали е правилно и след това да го потвърди с подписа си на първа страница. Изпращането на родословното свидетелство – с име,адрес на купувача,дата и подпис на продавача, като същите незабавно се съобщават на Обединението.

На собственика е забранено да подписва родословно свидетелство без вписана промяна на собствеността (ако има такава) .

V. Процедура при дисплазия на тазобедрена става ( HD ) и лакътна става ( ED )

1. Общи положения

Дисплазия на тазобедрена става е болестно изменение на тазобедрените стави в областта на ставната кухина и бедрена глава. Проявяването на болестта преминава от лека форма към тежка форма.

Допълнително с това, Обединението е изготвило задължителен развъден план за борба с дисплазията на тазобедрена става по метода на оценяване на развъдната стойност.

2. Мерки в рамките на обединението

Да се свери с „Правилника за Наказания“ на Обединението.

3. Процедура за изследване

Проучването и установяването статуса на тазобедрените стави се прави чрез рентгенова процедура.

Процедурата протича по следния начин:

 • Прилага се само веднъж;
 • Минималната възраст на кучетата в момента на изследването – 12 месеца;
 • ветеринарните лекари по договор гарантират пред BSV идентичността на преглежданото куче чрез лична проверка на номера на татуировката, като го сравнят с номера,вписан в оригиналното родословно свидетелство.
 • Рентгеновата снимка,надлежно обозначена с името на кучето и номера на чипа му се изпраща от ветеринарят до ОГОК, отдел HD, ED, заедно с лекарското заключение.
 • Оценяването на окончателната експертиза се извършва от Централната Оценителска служба, към Ветеринарното Висше Училище в София- съгласно директивите на FCI.
 • Освен тази Централна Оценителска служба за експертиза на изследванията, направени от ветеринарите по договор, дръгите ветеринарни висши училища и университети се явяват оценители на себе си за предприетите от тях самите HD- изследвания.
 • При находките нормално (A1, A2), почти нормално (B1, B2) или още допустимо (C1, C2), Обединението поставя щемпел „А“ на родословното свидетелство. Собствениците на кучета при които HD – процедурата е доказала средна HD (D1, D2), биват уведомявани от Обединението. На кучета при които HD- процедурата е доказала тежка (E1, E2), се налага забрана за вписване на потомците им в родословната книга.
 • При непризнаване на „А“, собственика на засегнатото куче има право да направи второ изследване. То трябва да бъде заявено пред службата за Водене на Родословна Книга на Обединението в срок от 6 месеца след връчване на решението за непризнаването на „А“ и може да се прави само в Централната HD- Оценителска служба на Обединението. Решението от втората процедура е окончателно.
 • 4. Други предписания и правила във връзка с развъждането
 • За оценките „Превъзходна селекция“ и „превъзходно“, признаването на „А“ е предпоставка и условие
 • За допускане до разплод, признаването на „А“ е предпоставка и условие
 • Всякакви вмешателства и посегателства по кучето с цел постигане на оплодителна способност са абсолютно забранени и водят до възбуждане на вътрешно съюзна наказателна процедура.

VI. Съоръжения за запазване и стимулиране на развъждането

Тук спадат изпитите за доказване на способности, изложби и разплодните мероприятия. Детайлите са уредени в „Правилник за Развъждане“, „Правилник за изложбите“ и „Правилник за Изпитите“

1. Родословна книга

В нея се съдържат всички Германски овчарски кучета, покриващи условията за вписване в родословната книга. Може да се ползва само от лица, които са навършили 18 години. За младежи под 18 години се изисква писменото съгласие от родител/възпитател.

Водената Родословна Книга за развъждане на Германски овчарски кучета (РК) заедно с обхванатите в нея поколения на ползване за разплод животни, образува базата за развъждане. С цел да се постигне максимално възможно знание за отношенията на произход в рамките на една порода, родословната книга трябва да обхваща всички принадлежащи към тази порода – годни за вписване по смисъла на Правилника за Развъждане животни, даже и ако по-късно се установи, че поради някаква причина те не са годни за разплод.

Необходимо е да бъдат обхванати и тези животни, защото чрез това се създава предпоставка в рамките на породата да се получават задълбочени знания и констатации за наследяването – както в добрия, така и в лошия смисъл.

От родствената книга произлиза родословното свидетелство на едно куче, което дава сведения не само за имена и произход на отделните предшественици, но и за тяхното „работно“ използване. То дава също така информация и за цвета на братята и сестрите , резултатите от обучението, изложбите и разплодни резултати на родителите, прародителите и братя и сестри. В РК и Родословното свидетелство поколенията от елитно развъждане (От две животни за елитно развъждане) и развъждане на база работни качества (от двамата родители и четирима прародители със знаци на обучение) се обозначава по специален начин.

2. Книга за подбор на породистите разплодници

Чрез елитно развъждане се създава селекция от животни за разплод, които по своята природа, постиженията си и поради анатомическата си структура, изглеждат в изключителна степен подходящи за запазване и стимулиране на породата.

Книгата за подбор на породистите разплодници се явява едно допълнение към РК и заедно с нея плюс докладите от изложбите и изпитите е съветник за целенасочено развъждане. Елитното развъждане се осъществява в съгласие със специални разпоредби.

3. Картотека за показаните качества

Тя обхваща всички животни, вписани в родословната книга или регистъра, които са участвали в изпит за показване на качествата, признат от Обединението.

Картотеката за показаните качества съдържа името на кучето, според родословната му книга, номера му в родословната книга или регистъра, неговото обозначение за проведено обучение, както и получената обща оценка на даден изпит за следа,поведение и подчинение на заповеди, охранителна работа.

4. Картотека за изложбите

Тя обхваща всички животни,вписани в РК, които са участвали в изложба или шоу, признати от ОГОК. Освен името на кучето според родословната книга, тя съдържа и получените на изложбата оценки.

5. Картотека на кучета със забрана за последващ разплод

Картотеката на кучетата със забрана за последващ разплод дава имената на кучетата и осиновяванията, поради които поколенията на тези кучета не могат да бъдат вписани в родословната книга на Обединението.

6. Регистър на употребяваните кучета

Регистърът на употребяваните кучета обхваща кучетата, които отгояварят на признаците и качествата на породата с или без доказано потомство.

С влизане в сила на настоящия Правилник за Развъждане всички предишни разпоредби губят своята валидност.