Правилник за Наказанията

ПРАВИЛНИК ЗА НАКАЗАНИЯТА 

1. Клубните наказания са:

 • Предупреждение.
 • Отнемане на членство в местната група.
 • Предупреждение за изключване от Обединението.
 • Временно лишаване от правото да заема служебни постове в ОГОК.
 • Изключване от ОГОК.

2. Временно изключване:

НЕ може да бъде постановено за по-малко от 6 месеца или за повече от 2 години. Повторно приемане на член, изключен временно, може да стане само със съгласието на УС.

Ако това наказание е наложено условно, това означава, че действията, произтичащи от изключването не влизат в сила, докато в рамките на този срок, наказаният е безупречен.

Ако поведението на наказания не е безупречно, при нова процедура трябва да се реши дали да последва окончателно изключване.

3.Окончателно изключване:

 • Забранява се достъпа до Развъдна книга.
 • Забранява се участие в мероприятия на ОГОК.

4. Инстанции:

 • Председателство на местна група.
 • Председателство на Обединението.

5.Председателството на една местна група може да изкаже:

 • Предупреждение.
 • Отнемане на членство в местна група.
 • Искане за изключване на член от Обединението. При искане за изключване от ОГОК, местната група трябва да предаде случая и всички доказателствени материали на Управителният Съвет на Обединението.

6.УС на ОГОК може да налага всички наказания:

 • Той е изключително меродавен за временното лишаване от правото да се заемат служебни постове в ОГОК.
 • Той е изключително меродавен за всяко изключване от Обединението.

7. Местно и висше наказание:

 • Ако Председателството на една местна група, вече е наложило наказание, това не означава,че по-висша инстанция не може също да определи наказание. При предприемане на действието, трябва да се вземе в предвид, вече наложеното наказание.

8.Причини за изключване:

 • За груби нарушения на Устава, Правилници и разпоредбите на компетентните органи на Обединението.
 • При тежка вреда в ущърб на Обединението.
 • За поведение, противоречащо на другарския дух в рамките на Обединението. Към него спада грубото, неоправдано държание към съдия, служебно лице или неоснователно, неоправдано обвинение към друг член.
 • Поради неблагонадеждност при развъждането и при покупка и продажба на кучета.
 • При даване на преднамерено неверни данни за записване в Развъдната книга или на мероприятия при издаване на „Удостоверение за съешаване“ и други клубни документи. Освен това, при опит за заблуда на съдия, при забранена намеса за корекция на кучето (положението на опашката,ушите и други) или на други некоректни действия при изложбите или изпитите, при развъждането или при продажбата.
 • При неплащане на членски внос след напомняне води до самоизключване. До същото може да се стигне и с членове, които въпреки подкана не са заплатили някаква услуга на ОГОК.
 • При нечестни действия в и извън Обединението.

9. Започване на процедура:

Процедура за установяване на клубно наказание, може да се задейства от УС на ОГОК или от председателствата на местните групи.

УС на Обединението във всеки момент може да вземе за разглеждане даден случай и да започне процедура, ако въз основа на значимостта на този случай, това му изглежда целесъобразно.

 • Засегнатият член, трябва да отправи обвиненията си към друг член при съответната си местна група. След това тя запознава УС на ОГОК с проблема и обвиненията.
 • Представят се само такива обвинения, които се отнасят до Устава, Правилниците, указанията и други разпоредби на органите на ОГОК или нарушаване реда и интересите на членската общност.
 • Лични спорове не се разглеждат от инстанциите на Обединението. За казуси от този род, членовете могат да потърсят помощта на Съдилища и други институции.
 • Ако обвиненията към някой член са очевидно безпочвени и не засягат интересите на Обединението, процедурата не се започва. Ако при проверка се установи, че обвиненията са необосновани или недоказуеми, процедурата се прекратява. За това трябва да се уведомят обвиняващия и обвиненият. Обвиняващият няма право да дава самостоятелно оплакване срещу, че процедурата не е стартирана или е прекратена.

10. Оповестяване на обвинението и предложение за оправдание:

Процедурата се провежда писмено, на обвинения трябва да се съобщят повдигнатите срещу него обвинения в най- важните им пунктове с настояването в срок от три седмици след получаването на същото да изрази мнение по обвинението и да назове доказателства, които биха могли да послужат за оправдаването му.

11. Процедурни правила:

 • Справедливите интереси на един обвинен член изисква да се съкрати периода на несигурност между започването и приключването на процедурата. Затова всички процедури трябва да се провеждат с ускорение.
 • Имайки предвид отдалечеността на местоживеене на участниците и обусловените от това разходи, процедурата пред УС на ОГОК, може да се извърши по писмен път. За заседанията по съдопроизводството трябва да се изготвят протоколи, които да бъдат подписани от ръководещият заседанието и протоколника.
 • На свидетелите трябва да се напомни да не лъжесвидетелстват.

12. Правна служба:

Правната служба е водеща разследването инстанция за УС на ОГОК. Тя има правото да изисква от местните групи информация и доказателства. Местните групи са длъжни да изпълнят всички молби от подобен род, отправени от правната служба.

13. Решения:

 • Компетентните за налагането на клубни наказания инстанции решават с обикновено мнозинство на гласовете.
 • При определяне на едно наказание трябва писмено да се уведоми потърпевшия за наказанието и за причините за налагането му.
 • Всички решения трябва да се оформят кратко и ясно, при което се разглеждат само най-съществените пунктове.
 • Решенията на УС на ОГОК се съобщават от Главния секретар.
 • Наказанията, наложени от председателствата на местните групи се съобщава на засегнатия член, писмено.

14. Последствия от изключването:

С изключване от ОГОК се прекратява членството във всички негови подразделения. Отнемане на членството от местна група, не води след себе си загубване на правото за членство в други групи на Обединението.

15. Процедура на възражение:

 • Срещи наложени от Председателството на местната група наказания е допустим протест пред УС на ОГОК. Иначе правно средство срещи клубни наказания, няма.
 • При наличие на важни причини въз основа на добросъвестна преценка, УС на Обединението може да отмени или промени решенията на местната група.

16. Участие в по-долна инстанция изключва участието в по- висша инстанция:

Който е участвал като член на една инстанция при вземане на решение в съдопроизводството на Обединението, се изключва от участие в по-висша инстанция при вземане на решение по същото дело.

17. Срокове:

 • При писмено предаване на обяснения, предвидения срок е 1 месец.
 • Ако срокът бъде пропуснат по независещи от засегнатия член причини, по негово искане, срокът може да бъде удължен .
 • Ако срокът бъде пропуснат по невнимание от страна на засегнатия член причини, искането му автоматично се отхвърля.
 • УС на ОГОК има правото да реагира в срок от 3 месеца по подадените му сигнали, документи, данни и доказателства.

18. Прекратяване на процедура:

 • За наложени клубни наказания трябва да се уведоми Председателя на ОГОК. Той предава информацията на Главния секретар, за да бъде съобщена на всички групи.
 • Ако член от процедурата реши сам, доброволно да напусне.
 • При пропускане на сроковете за предаване на доказателствата, материалите и всичко свързано с документалната част на делото.

След прекратяване на процедурите се взима решение дали отлъчения или напуснал член ще бъде въведен в списъка на лице, които не могат да бъдат приети отново в Обединението. Трябва да се реши също така, дали за този член трябва да се съобщи на меродавните организации по кинология.