Правилник за Кьорунг

Правилник за Кьорунг

/експертиза за преценка на развъдната годност на кучето/

I. Общи положения:

 1. ОГОК е основната организация, отговаряща за породата Германско овчарско куче в България, призната от БНФК.

 2. Правилника за Кьорунг служи за усъвършенстване развъждането на Германско овчарско куче. Явява се съставна част от Правилниците на Обединението и е задължителен за всички негови членове.

 3. Задачата на Кьорунга е да се извърши отбор на тези чистопородни животни, които по своята психика, работни качества и анатомически строеж са особено подходящи за запазване и усъвършенстване на породата.

 4. Планът за провеждане на Кьорунги се приема на общо събрание.

 5. Кьормайстори са лицата, имащи право да провеждат експертизата. Изискванията към тях са посочени в Правилника за съдии на ОГОК.

 6. Собственикът на куче, представено на Кьорунг, задължително е член на FCI. При няколко собственика на едно куче, за ОГОК – собственик е този, който е упълномощен да подписва документите. Собственикът на куче, на когото е забранено допускане до Развъдната книга, не може да представя куче на Кьорунг, както и такова куче не може да се представя от други лица.

 7. Решението на Кьормайстора е окончателно и не подлежи на обжалване.

 8. В един ден за провеждане на развъдна експертиза се допускат 30 кучета.

 9. Всички резултати от кьорунги се събират в Канцеларията, проверява се правилността на документацията и се издават удостоверения. В края на всяка календарна година се издава бюлетин за Кьорунга с данните наа всички кучета, които през годината са се явили на Кьорунг. В него мъжките кучета се записват отделно от женските.

 10. Явилите се, но не преминали Кьорунг кучета, получават отметка в родословията.

II. Условия за участие в Кьорунг:

 1. До Кьорунг се допускат само Германски овчарски кучета. Към датата на провеждане на експертизата е необходимо да са навършили 18 месеца.

 2. Да имат покрит изпит минимум BH, IGP 1.

 3. Да имат заключение за тазобедрена дисплазия, подписано от оторизиран от ОГОК ветеринарен лекар.

 4. Да имат оценка от екстериорна изложба минимум :

  Мъжки – ОТЛИЧЕН;

  Женски – МНОГО ДОБЪР

 5. При повторен Кьорунг – свидетелство от предишния.
 6. Забранено е да се представят болни кучета. Ако заявена за участие в Кьорунг женска се разгони, лично Кьормайстора определя кога ще бъде представена.
 7. Представяните кучета, задължително се идентифицират по номера на чипа вписан в родословието.

 8. Собственикът носи всички оригинали на документи, удостоверяващи правото на кучето за явяване на Кьорунг. Проверката им е право на Кьормайстора.

III. Провеждане на Кьорунга:

1. За провеждането на експертизата, организаторите трябва да осигурят:

 • Достатъчно голяма площ със санитарни съоръжения.
 • Необходимият обучен персонал.
 • Оборудван ринг
 • кантар, щок и лента за измерване, пистолет (Калибър – 6мм) с достатъчен брой патрони.
 • Укрития
 • номера на водачите
 • озвучаването е желателно

2. Проверка на психиката:

Кьормайстора е длъжен да провери психиката на всяко представено куче. Тя може да се провежда по време на целия Кьорунг. Според изискванията на стандарта, кучето трябва да покаже увереност, да не обръща внимание на странични дразнители, да е със здрава нервна система и доброжелателно.

3.Отношение към изстрел:

На разстояние не по- малко от 15 крачки се произвеждат два изстрела. Кучето трябва да запази безразличие.

4.Проверка на безстрашието и желанието за борба:

По указание на Кьормайстора, водача на кучето,което е на повод,се придвижват в посока на укритието.

На 15 крачки преди укритието, водача сваля повода от кучето, а то продължава да се движи плътно до левият му крак. Когато водачът наближи на около 5 крачки от укритието,внезапно от него излиза фигуранта и извършва нападение върху водача на кучето. Размяна на удари между фигуранта и водача не се допуска.

Кучето веднага трябва да атакува фигуранта и да го захапе. След като кучето е захапало, фигуранта му нанася 2 удара с гъвкава пръчка. Допускат се ударите да бъдат по страните на тялото и в областта на холката. По указание на Кьормайстора, фигуранта прекратява всички действия. Кучето, самостоятелно или по команда трябва да пусне фигуранта.

Водачът закача кучето с повода. Фигуранта тича направо, отдалечавайки се от кучето, надаващ заплашителни викове. Когато разстоянието стане 40-50 крачки,водача освобождава кучето, а самият той остава на място. По сигнал на Кьормайстора, когато кучето наближи на около 30 крачки от бягащия фигурант, той се обръща с разперени ръце и застрашителни викове и атакува кучето, което без колебание трябва да захапе.

След кратка борба, фигуранта прекратява всякакви действия. Кучето трябва самостоятелно или при еднократна команда да пусне фигуранта. Ако кучето не го пуска, той трябва да остане още 30 секунди без да извършва никакви действия.

По указание на Кьормайстора, водача бързо отива при кучето и го отстранява от фигуранта.

Ако при първото упражнение „нападение“ и при второто „опит за бягство с контраатака“, кучето самостоятелно или само с една команда прекратява нападението, в кьорописанието това се отразява с думите „пуска“. Ако кучето не изпълнява това изискване, се записва „не пуска“.

Общата оценка от тези проверки се отразява със следните думи:

 • Изразено
 • Налично
 • Недостатъчно

След тази проверка, Кьормайстора проверява номера на чипа.

5.Размери и тегло:

Претеглянето на всяко куче, измерването на дълбочина и обиколката на гръдния кош, може да се извърши от помощник на Кьормайстора, посочен лично от него. Измерването на височината при холката и дължината на тялото са задължение на Кьормайстора.

6.Оценка на движенията и оглед на кучето в стийка.

По време на този оглед Кьормайстора извършва Кьорописанието. Кучето задължително трябва да бъде представено без никаква допълнителна помощ. След приключване на описването, Кьормайстора проверява верността на записаното, потвърждава го с подписа си и оповестява чрез озвучителната техника, описанието и присъдения Кьор-клас. Документацията от Кьорунга се изпраща в канцеларията, която издава удостоверение за това.

7. Отлагане на Кьорунг:

Отлагане на Кьорунг за една година се допуска когато:

 • външното физическо развитие на кучето за момента не допуска представянето му за Кьорунг. Това не го лишава от правото за следващо явяване.
 • В поведението на кучето, при проверка на твърдостта , безстрашието и желанието за борба, не е имало възможност да се отбележи резултат ,задоволяващ изискванията на Кьорунга.
 • – отлагане по изброените причини е позволено само веднъж.
 • Ако едно куче не е преминало през Кьорунг два пъти поради едни и същи причини, то се отстранява от следващи Кьорунг проверки.

8. Не подлежат на Кьорунг :

 • Кучета със значителни, анатомични недостатъци.
 • Отклонения в ръста при холката с повече от 1 см, в някоя от двете посоки.
 • Липса на тестис, тестиси.
 • Недостатъци в зъбната система – липса на един – трети премолар, липса на два резеца, липса на един – втори премолар и един резец, липса на един първи и един втори премолар, липса на два – втори премолара.
 • Кучета със значителни недостатъци в пигментацията.

9. Продължителност на Кьорунга:

 • Повторният Кьорунг, води до пожизнен Кьорунг.
 • Бременни женски могат да получат отсрочка до една година,като в деня на Кьорунга трябва да представят Акт за съешаване, като до окучването трябва да остават не по-малко от 42 дни.
 • По други причини Кьорунг не се разрешава да се отлага.

10. Прекратяване на степента на Кьорунга.

 • Ако кучето не бъде представено на Кьорунг, при наличие на първи Кьорунг, това води до прекратяване действието на Кьорунга до края на годината.