Правилник за Изложбите

Правилник за изложба на ОГОК

I. Определяне на понятията:

1. Видове изложби:

 • изложби организирани от местните групи
 • изложби организирани от канцеларията на ОГОК

2. Изложба, организирана от местната група, се провежда под нейно ръководство. Отговорността е на организаторите.

 • датата за провеждане на изложбата се съгласува с УС на ОГОК
 • съдиите се обявяват в канцеларията на ОГОК
 • изложбите се провеждат задължително при естествено осветление (изключват се зали и закрити помещения)

3. Изложби, организирани от УС на ОГОК, са в неговата компетентност , като реда на провеждане, датите и съдийството се определят на УС.

Организация може да бъде възложена на местна група. Допълнително могат да бъдат поставяни допълнителни изисквания, които да обявяват като самостоятелно решение, конкретно за съответната изложба. За всеки случай се изготвя протокол по наложения ред, който се обявява.

II. Организация на изложбата:

1. За всяка изложба организаторите издават каталог на участниците преди провеждането, в който се съдържа следната информация:

 • Всички записани за участие кучета,разделени по пол и възрастови групи.
 • Първо женските, след тях мъжките кучета от съответната възрастова група.
 • Възрастови групи:
 • 3 – 6 месеца
 • 6 – 9 месеца
 • 9 – 12 месеца
 • 12 – 18 месеца
 • 18 – 24 месеца
 • над 24 месеца
 • Данните на кучетата участници:
 • Име на кучето (изписва се на латиница), рождената дата, РК и/или друг номер на родословието, номер на татуировката, титла от положен изпит, заключение за тазобедрена дисплазия, получен кьор – клас (Само за кучета над 24 месеца) и родители.
 • Име, РК или друг номер, име на производителя, име и пълен адрес на собственика.

2. Обособяване на развъдна група се осъществява при следните условия :

 • Да са представени най-малко три кучета над 6 месечна възраст, участвали в настоящата изложба, с един общ родител, който може да не участва в нея.

3. Обособяване на група за конкурса „Най- добър развъдник“ се осъществява при следните условия:

 • Да са най-малко 5 кучета над 6 месечна възраст, участвали на настоящата изложба, произведени от един развъдник.

III. Оценки:

1. Присъждат се следните оценки:

 • ОТЛИЧЕН – максимална оценка за кучета над 24 месеца
 • МНОГО ДОБЪР – максимална оценка за кучета във възрастови класове 12-18 месеца, 18-24 месеца
 • Други оценки, които могат да се присъждат – ДОБЪР, ЗАДОВОЛИТЕЛЕН, НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН
 • МНОГО ОБЕЩАВАЩ, ОБЕЩАВАЩ, МАЛКО ОБЕЩАВАЩ – за класовете 6-9 и 9-12 месеца
 • Оценка ЕЛИТ може да се присъди само на изложби, организирани от канцеларията на ОГОК, като това се обявява предварително.

IV. Особени положения:

 1. За всяко записано куче, водача трябва да представи валиден ветеринарно- медицински паспорт.

 2. Решението на съдията е окончателно и не подлежи на обжалване.

 3. Участниците в изложбата са задължени да дават вярна информация за своето куче.

 4. Участващите на изложбата са длъжни да демонстрират спортсменско и колегиално поведение.

 5. Водачът на кучето и самото куче, могат да напуснат ринга само с разрешение на съдията. Самоволното напускане на ринга, води до дисквалификация на водача от изложбата.

 6. При нарушение на точки 2-5 водача носи отговорност съгласно Устава на ОГОК.

 7. На Националната развъдна изложба, задължително се провежда тест за характер.

 8. Фигурантите на Националната развъдна изложба, могат да бъдат само предварително заявени и утвърдени от канцеларията на ОГОК.