П О К А Н А

            УС на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК) на свое редовно заседание взе решение на основание чл. 18 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на Отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 17.12.2023 г. от 12,00 ч. при следният

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Приемане на отчета на УС и освобождаване от отговорност.

            2. Избор на нов УС.

            3.Промени в Устава на сдружението.

            4. Приемане на решения по отношение на дисциплинарни нарушения.

            5.Разни

            ОС ще се проведе на адрес: град Димитровград, Киноложки център „Марица“. При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще се проведе на посочената дата и място от 13,00 ч.

            Всички материали по Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за членовете на адреса на седалището и адреса на управление на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК).