П О К А Н А

               УС на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК) на свое редовно заседание взе решение на основание чл. 18 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на Редовно общо събрание на сдружението на 23.07.2023 г. от 11,00 ч. при следният

ДНЕВЕН РЕД:

               1. Приемане на решения за промени в Устава на сдружението във връзка с членството в WUSV и начина за свикване на ОС на сдружението.

               2. Допълване на работен план и дейност на дружеството за 2023 г.

               3.Разни

               ОС ще се проведе на адрес: Ресторант „АТРИМ АРЕНА“, Източна промишлена зона, бул.“Цариградско шосе“ № 53, град Пловдив. При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще се проведе на посочената дата и място от 12,00 ч.

               Всички материали по Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за членовете на адреса на седалището и адреса на управление на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК).