П О К А Н А

УС на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК) на свое редовно заседание взе решение на основание чл. 18 и следващите от Устава на сдружението и чл.26 и чл.27 от ЗЮЛНЦ за свикване на Редовно общо събрание на сдружението на 10.12.2022 г. от 17,00 ч. при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане отчет за дейността на сдружението през 2022 г. Приемане на финансов отчет за дейността на сдружението през 2022 г.

2. Изготвяне на работен план и дейност на дружеството за 2023 г.

3. Приемане на решение за изключване на членове, които не отговарят на условията на устава за членство в сдружението.

4.Разни

ОС ще се проведе на адрес: хотел „Острова“, град Пловдив. При липса на кворум в посоченият час заседанието на ОС ще се проведе на посочената дата и място от 18,00 ч.

Всички материали по Дневен ред на ОС са достъпни при поискване за членовете на адреса на седалището и адреса на управление на Сдружение „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ“ (ОГОК).

ДАТА: 26.10.2022 г.